Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN BURO VEER

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
a. Buro Veer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Buro Veer gevestigd aan Burgemeester van Dommelenlaan 43 te Waalre, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81967691;
b. De klant: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Buro Veer;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Buro Veer en de klant;
d. werkzaamheden: de werkzaamheden die Buro Veer in opdracht van de klant uitvoert.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Buro Veer en de klant.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Buro Veer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Buro Veer vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Gedurende de overeenkomst heeft Buro Veer het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2.7. Indien Buro Veer niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Buro Veer het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes van Buro Veer zijn vrijblijvend.
3.1. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Buro Veer opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Buro Veer haar aanbieding baseert.
3.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Buro Veer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Buro Veer anders aangeeft.
3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Buro Veer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Buro Veer niet.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6. De offerte heeft een geldigheid van 14 dagen. Daarna is Buro Veer bevoegd de inhoud van de offerte te wijzigen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand:
a. nadat de klant de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan Buro Veer heeft geretourneerd; of
b. nadat de klant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Buro Veer.

Artikel 5. Annulering
5.1. Indien de klant een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van Buro Veer.
5.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
5.3. De klant is geen annuleringskosten aan Buro Veer verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
5.4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 6. Opzegging
Bij het leveren van een website, online leeromgeving of pakket op maat levert Buro Veer een dienst op maat. De klant, niet zijnde een particulier, heeft dan geen recht op bedenktijd nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte. De klant kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van VA-werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Buro Veer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2. Buro Veer voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
7.3. Buro Veer heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
7.4. Buro Veer kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de klant hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
7.5. Buro Veer kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de klant gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
7.6. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Buro Veer afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. Buro Veer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
7.7. Buro Veer zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant
8.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Buro Veer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Buro Veer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Buro Veer zijn verstrekt, heeft Buro Veer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
8.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Buro Veer voorgeschreven specificaties.
8.4. Indien de klant aan Buro Veer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
8.5. De klant dient Buro Veer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
8.6. De klant vrijwaart Buro Veer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
8.7. De klant is gehouden Buro Veer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing
9.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Buro Veer mede te delen.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst
10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Buro Veer zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Buro Veer de klant hierover van tevoren inlichten.
10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Buro Veer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 11. Opleveringstermijn
11.1. Alle door Buro Veer genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Buro Veer spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de klant verstrekt en door de medewerking die wordt verleend. De leveringstermijn wordt normaliter pas vastgesteld na het definitieve ontwerp.
11.2. Buro Veer is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Buro Veer gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.
11.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de klant tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Buro Veer. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Buro Veer.

Artikel 12. Prijzen en tarieven
12.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.
12.2. Buro Veer heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de klant schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de klant in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Buro Veer is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Buro Veer, dat in redelijkheid niet van Buro Veer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 13. Facturatie en betaling
13.1. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden voor een website, online leeromgeving of ‘pakket op maat’ vindt plaats 50% na akkoord op de offerte en 50% na gehele afronding van het project (met een vooraf bepaalde datum). Betaling van aanvullende werkzaamheden op basis van uurtarief en op basis van een abonnement vindt ieder einde van de maand plaats. Het uurtarief van Buro Veer wordt per 15 minuten afgerond. Betaling op basis van een strippenkaart vindt altijd vooraf plaats. Maandelijks wordt een overzicht verstrekt van de gebruikte uren.
13.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
13.3. Indien de klant de betaaltermijn, zoals genoemd in artikel 13.2. heeft overschreven dan is de klant van rechtswege in verzuim.
13.4. Door Buro Veer zal eerst een herinnering tot betaling worden verstuurd.
13.5. Wanneer de klant binnen de in de herinnering gestelde termijn alsnog niet aan de betaalverplichtingen heeft voldaan, dan is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Buro Veer verschuldigd.
13.6. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de klant een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
13.7. Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de klant een andere volgorde van toerekening aan.
13.8. De klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
13.9. Buro Veer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Buro Veer verschuldigde bedragen betaald heeft.
13.10. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die Buro Veer in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij Buro Veer of bij haar licentiegever(s).
14.2. Buro Veer verleent aan de klant een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens Buro Veer heeft voldaan.
14.3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij Buro Veer of bij haar licentiegever(s).
14.4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
14.5. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Buro Veer, dan heeft Buro Veer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Buro Veer daardoor heeft geleden aan de klant in rekening gebracht.
14.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Buro Veer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
14.7. Buro Veer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of pr-doeleinden. In dit kader kan Buro Veer de naam en/of het logo van de klant en een link en/of screenshot van/naar de website van de klant op haar website te plaatsen.

Artikel 15. Onderzoek naar het bestaan van rechten
15.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant. De klant dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Buro Veer ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 16. Klachten
16.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant zo spoedig mogelijk na de oplevering aan Buro Veer kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Buro Veer in staat is adequaat te reageren.
16.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal Buro Veer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Buro Veer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
16.4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
16.5. Voor vragen en/of klachten kan de klant op de volgende wijzen contact opnemen met Buro Veer:
a. via het e-mailadres: elvera@buroveer.nl
b. via het telefoonnummer: 0625383552.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
17.1. Buro Veer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Buro Veer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. aan de klant surseance van betaling is verleend;
d. de klant in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f. de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
Voorts is Buro Veer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandig-heden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Buro Veer op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Buro Veer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17.4. Buro Veer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. Buro Veer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
18.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Buro Veer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Buro Veer tegen alle aanspraken ter zake.
18.3. De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Buro Veer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
18.4. De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan Buro Veer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
18.5. Buro Veer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
18.6. Buro Veer is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
18.7. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Buro Veer, maakt.
18.8. Buro Veer kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
18.9. Buro Veer is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.10. Iedere aansprakelijkheid van Buro Veer voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
18.11. Indien Buro Veer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Buro Veer beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Buro Veer gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Buro Veer, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19. Overmacht
19.1. Van overmacht aan de zijde van Buro Veer is onder andere sprake indien Buro Veer verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Buro Veer de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Buro Veer zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Buro Veer ten gevolge waarvan Buro Veer haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
19.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.4. Voor zover Buro Veer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Buro Veer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Buro Veer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Buro Veer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Buro Veer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Buro Veer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Buro Veer gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Buro Veer zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Waalre, Februari 2021

Kennismaken of heb je een vraag?